Päiväperhekuntoutus

 

Päiväperhekuntoutus on Taitokodit Oy:n tiloissa toteutettavaa kuntoutusta, jonka aktiivinen aika sijoittuu klo 8-18 välille. Perhe voi tulla päiväperhekuntoutukseen palveluntarpeen arviointiin, laitoskuntoutusta kevyemmän tuen piiriin tai osana muita palveluja. Päiväperhekuntoutuksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä sijoituksia ja huostaanottoja, puuttua varhaisessa vaiheessa haasteisiin sekä tarjota välimaaston palvelua laitoskuntoutuksen ja perhetyön välille. Päiväperhekuntoutus voi myös toimia välivaiheena perheen siirtyessä perhekuntoutuksesta kotiin. Päiväperhekuntoutuksen rinnalla voi toimia esimerkiksi avoperhetyötä sekä intervallijaksoja perheille ja/tai lapsille, täydentäen myös palvelujen jatkumoa.

Päiväperhekuntoutuksen sisältö räätälöidään perheen tavoitteiden mukaisesti yhdessä perheen ja sosiaalitoimen kanssa. Päiväperhekuntoutuksessa tuetaan perheen elämän- ja arjenhallinnan taitoja, vanhemmuutta sekä toimivaa perhedynamiikkaa ratkaisukeskeisten, toiminnallisten ja terapeuttisten keinojen avulla. Myös vertaistuki, palveluohjaus ja verkostoyhteistyö ovat olennainen osa päiväperhekuntoutusta.

Perheelle laaditaan oma Taito-ohjelma, jossa asetetaan tavoitteet kuntoutukselle sekä suunnitellaan tavoitteita tukevat keinot. Taito-ohjaajina toimivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Päiväperhekuntoutus sisältää tarpeenmukaisia terapeuttisia menetelmiä, joita toteuttaa Taitokodit Oy:n Terapiatiimi. Terapiatiimiin kuuluu muunmuassa psykoterapeutti, perheterapeutti, sosiaalipsykologi, toimintaterapeutti sekä muita perhekuntoutuksen ammattilaisia. Terapiatiimi tarjoaa asiakkaille terapeuttista keskustelua ja toimintaa sekä toimii linkkinä ohjaten asiakasta tarvittaessa terapiapalvelujen piiriin. Asiakastyössä toteutetaan monipuolista toiminnallisuutta, kuten eläinavusteista, elämyksellistä ja luovaa toimintaa.